Happy Fourth!

img_3235img_3232

One Response to “Happy Fourth!”

  1. Yuki Says:

    Tub Saab nyiag qabNyiag hnub: 9/13/08 Saturday Sijhawm: 10 moosKuv muaj ob tug qab, tub ib plaub lab paj yeej hab dawb. Qhov luj yog ib khawm teg hab ob nti. Yog 10 hli qab.Tug ob plaub dub hab qhov luj yog ib khawm teg hab peb nti. Yog 9 hlis qab.Muaj ib tug tub saab tuaj nyiag kuv ob tug qab lawm. Kuv thov mej nrug kuv saib tug tub saab ntawv. Tug tub saab yuav muab ob tug qab muag moog rua MN, NC, SC, WI, CA hab Fresno, Sacramento. Yog tug tub saab tsws muab ob tug qab muag ces ob tug qab tseem nyob hauv Marysville. Tub saab chaw nyob: 1789 Linda Ave. Apt. Marysville, Ca 95901Tub saab: Qho laug yog 30-50 xyoos Qhov sab yog 5’5 6’0 Nws zoo le caag: daaj dawb hab lab Qhov luj yog tsws rog tsws ntxawg

Leave a Reply